Listopad 2007

Číslovky a hodiny...

27. listopadu 2007 v 11:53 | :) |  Svenska
ČÍSLOVKY
...~...
1 en/ ett
2 två
3 tre
4 fyra
5 fem
6 sex
7 sju
8 åtta
9 nio [nie]
10 tio [tie]
11 elva
12 tolv
13 tretton
14 fjorton
15 femton
16 sexton
17 sjutton
18 arton
19 nitton
20 tjugo
21 tjugoen [tjuen]
22 tjugotvå [tjutvå]
30 trettio [tretti]
40 fyrtio [förti]
50 femtio [femti] etc.
60 sextio
70 sjuttio
80 åttio
90 nittio
100 hundra
101 hundraen
200 tvåhundra
1 000 tusen
Roky sa píšu podobne ako v češtine a čísla, by zasa mali byť ako v slovenčine... Ale treba to brať pri mne s rezervou ;)
1990 nittonhundranittio
1809 artonhundranio
2015 tjugohundrafemton
...~...
HODINY
...~...
Tak najprv sem dám jeden dosť výstižný obrázok, za ktorý zasa vďačím mojej profesorke :)
No a menší obkec :) Pri minútach používajú över (po) od 1 až do 25. Od 25 po 30 je to i halv (pred pol). 30-ta minúta je jednoducho halv (pol), a päť minút po pol sa používa över halv. ďalej je to už len i, čo sa prekladá ako pred. A keď chcete povedať štvrť, tak to je kvart. Pod otázkami När? / Hur dags? máte príklady, dá sa to z toho celkom ľahko pochopiť :)
Vad är klockan? a Hur mycket är klockan? = Koľko je hodín?
Den är tre. = Sú tri.
Klockan är tre. = Sú tri hodiny. (doslovne "hodiny sú tri")
Hon är tre. = Sú tri. (doslovne "on je tri")
Det vet jag inte = To neviem :)
...~...
Hemläxa
(domáca úloha ;))
Preložte mi dané výrazy do všetkých možných tvarov :P
a, 22:25b, 8:55c, 1:35d, 12:15e, 4:20f, 14:45g, 13:35
h, sexton över fyra
i, halv åttaj, kvart i trek, tjugo i sjuttonl, tio över sexm, sjutton och sextion, tjugotre och tjugofem

Prídavné mená :)

26. listopadu 2007 v 22:40 | :) |  Svenska
Čiže vo švédštine sú tri tvary prídavných mien a to základný, t-tvar a a-tvar :)
Základný tvar vsúvame medzi neurčitý člen en a podstatné meno v jednotnom čísle, alebo po určitom tvare(=na konci vety :))
Jaro har en snabb bil. / Jaro má rýchle auto.
Bilen är snabb. / To auto je rýchle.
...~...
T-tvar sa používa pri ett-slovách.
Jag har ett stort äpple. / Mám velké jablko.
Äpplet är stort. / To jablko je velké.
...~...
No a inak používame a-tvar.
Bilarna är snabba. / Tie autá sú rýchle.
Niektoré prídavné mená sú nesklonné, ako napríklad bra - dobrý. A niektoré sa skloňujú nepravidelne, ako liten - malý-, ktoré má množné číslo v tvare små.
(jo a ešte som zabudla, že to å sa číta ako trochu zahmlené ô)

Perfektum či préteritum?? :)

26. listopadu 2007 v 21:37 | :) |  Svenska
No čo sem napísať... Tak asi toľko, že nepôjde len o tie dva časy z nadpisu :) Vo švédštine je strašne dôležitý rozkazovací spôsob. Od neho sa odvodzujú časy... Rozkazovací spôsob tvorí "základ" slovesa. Všetko si vysvetlíme na dvoch slovesách, na pravidelnom lyssna - počúvať a nepravidelnom vara - byť.
So slovesami je to už o hodne jednoduchšie, povedala by som. Aspoň ohľadne skloňovania, vo všetkých osobách je totiž to sloveso rovnaké :)
Prítomný čas u pravidelných slovies sa tvorí pomocou koncovky -r, takže z lyssna bude lyssnar. U nepravidelných slovies sa tento tvar treba naučiť, pri spomínanom vara to vyzerá ako är.
A vyskloňované v prítomnom čase to vyzerá takto:
jag är, lyssnar
ja som, počúvam
vi är, lyssnar
my sme, počúvame
du är, lyssnar
ty si, počúvaš
ni är, lyssnar
vy ste, počúvate
han, hon, det/den är, lyssnar
on, ona, ono/ono je, počúva
de är, lyssnar
oni, ony sú, počúvajú
Je zaujímavé, že vo švédštine neexistuje zamlčaný podmet, vždy v tej vete proste musí byť :)
Préteritum(minulý čas) pravidelných slovies sa tvorí pridaním koncovky -de(po koncových spoluhláskach -k, -p, -s, -t sa pridáva -te), takže préteritum od lyssna je lyssnade. U nepravidelných je to vec učenia, no u vara to bude var. Préteritum sa používa keď chceme vyjadriť niečo, čo sa stalo v minulosti, v určitej dobe a nezasahuje to do prítomnosti. Obvykle je vtedy vo vete nejaký časový údaj :)
Jag akte till Stockholm i går. / Cestoval som včera do Stockholmu.
Perfektum(predprítomný čas) u pravidelných slovies tvoríme pomocou pomocného slovesa har(prítomný čas od slovesa mať - ha) a koncovky -t. Od slovesa lyssna to teda bude har lyssnat. Pre nepravidelné sloveso vara je to har varit. Perfektum používame keď ide o neurčitú dobu v minulosti, alebo keď daný dej nejak zasahuje do prítomnosti. Takže pre niečo, čo sa odohralo ešte dnes, použijeme tento čas, ale to, čo bolo včera je už v minulom :)
Jag har köpt en bok idag / Kúpil som si dnes knihu.

(NE)Určitosť...

25. listopadu 2007 v 22:59 | :) |  Svenska
Toto je fakt sranda... Strašne s týmto musím bojovať, ale dúfam že to nejak zvládnem... Bohužiaľ ide skôr o pamätanie si nejakých pravidiel, než obyčajné nabiflovanie sa daného tvaru ako tomu bolo v nemčine... Tak sa poďme pozrieť na tie pravidlá :)
Už som spomínala, že švédština pozná určitý a neurčitý člen...
Neurčitý člen- en a ett -používame keď o niečom rozprávame prvýkrát. Stoja pred slovom a používajú sa len v JEDNOTNOM ČÍSLE! Toto si nikdy neviem zapamätať, preto je to veľkým :D Teda toto ešte áno, ale tam ďalej je to zložitejšie :) A kedy použiť en a kedy ett? Tak to sa treba naučiť... En-slová sa používajú u rodu spoločného a ett-slová u rodu stredného...V slovníku je to vždy prvá koncovka za daným slovom :)
Ako príklad uvediem en kvinna - žena a ett barn - dieťa.
Určitosť sa vyjadruje pomocou prípony -en alebo -et. Používame ju, keď sa o danej veci už rozprávalo, ale tiež ak daná vec existuje len v jedinom exemplári. Tiež to vyjadruje URČITÝ TVAR LEN V JEDNOTNOM ČÍSLE! Ešte treba povedať, že ak slovo končí na samohlásku pridáva sa len -n a -t.
Čiže zo spomínanej en kvinna bude kvinnan a z ett barn bude barnet.
Bez členu sú slová so všeobecným významom. Slová vyjadrujúce nejakú látku, materiál.. Takže je to celkom podobné ako angličtina :)
...~...
M N O Ž N É Č Í S L O
Tak tu to záleží od koncovky slova v jednotnom čísle a neurčitom tvare :) Je tu 5 pravidiel, ktoré si treba pamätať, rovnako ako aj pri výslovnosti čítanie G,K,SK,LG...(na zopakovanie pred A,O,U,Å sa to číta ako píše :))
Na vyjadrenie neurčitého tvaru MNOŽNÉHO ČÍSLA sa používajú koncovky -or, -ar, -er, -n, alebo ostanú v nezmenenom tvare :) Koncovku -or používame pri slovách končiacich na -a,takže mnežné číslo od ženy bude vyzerať ako kvinnor.
Koncovku -ar dávame, keď ide o en-slová končiace na -ing a -e, ako príklad môžeme uviesť en pojke, z ktorého vznikne pojkar a znamená to chlapec :) Alebo en utlänning a množné číslo utlänningar, v preklade cudzinec :)
Ku koncu slova pridávame -er, keď, a teraz to bude zložitejšie, ide o en-slová s prízvukom na poslednej slabike a dvoj- alebo viacslabičné ett-slová končiace na prízvučnú hlásku :) Príkladom k prvému "pravidlu" je en banan v množnom čísle bananer, čo dúfam nemusím prekladať a k druhému ett bageri v množnom čísle bagerier :) Typnite si, čo to znamená? :P Nemá to nič s bágrom... Je to pekáreň :)
Ett-slová končiace neprízvučnou samohláskou, ako napríklad en äpple - jablko - sú obdarené koncovkou -n, takže jablká vo švédštine sa povedia äpplen.
Bez koncovky sú ett-slová, ktoré končia souhláskou a en-slová končiace na -are. Príklad môže byť ett barn, v množnom čísle barn a en arbetare, čo znamená robotník a robotníci sú arbetare ;)
Tak a týmto všetkým sa vyjadruje len neurčitý tvar množného čísla!!!!!
Určitosť množného čísla vyjadríme pomocou ďalších koncoviek :D A to -na, -en, -a, z čoho sa najčastejšie používa tá prvá :) Používame ju vtedy, ak podstatné mená v MNOŽNOM ČÍSLE končia na -or, -er, -ar, alebo ak končia na -are, -e.Takže určitý tvar množného čísla pre ženy vyzerá takto: kvinnorna, chlapci sú pojkarna, pekárne bagerierna a robotníci arbetarna - tu si treba všimnúť, že sa nám stratilo koncové -e :)
Podstatné mená, ktoré vyzerajú rovnako v jednotnom aj množnom čísle, dostávajú koncovku -en, ako príklad môžeme uviesť naše milé dieťa, čiže barnen.
No a -a pridáme ku podstatným menám, ktoré končia v množnom čísle na -n (ale jednotné číslo majú iné!). Z jabĺk teda bude äpplena.
...~...
A teraz ešte domáca úloha :D
Čiže do určitého tvaru sa pokúste(tí, čo sa vďaka tomuto môjmu prerozprávaniu poznámok z hodiny, snažia naučiť dačo švédsky :D) dať slová: en vagn (vagón), en förstärkare (zosilovač), ett blad (list), en burk (plechovka), en sked (lyžička) - tu chcem aj výslovnosť, ett album (album;)), en mössa (čapica), ett piano (piano:)).
A množné číslo určitého aj neurčitého tvaru mi spravíte zo slov: en trappa (schodisko), ett korn (zrnko), ett diplom (diplom), en stackare (chudák), en symaskin (šiací stroj), ett tak (strecha), en biskvi (sušienka), en lilja (lilia), ett golv (podlaha), en regissör (režisér), en tanke (myšlienka), en avlyssning (odpočúvanie).
(a všetci sa modlime, aby mi to nemala profesorka za zlé :) bo ja sa to takto učím, no predsa len dávam sem jej učebné pomôcky, cvičenia a tak...)

Výslovnosť vo švédštine

25. listopadu 2007 v 11:54 | :) |  Svenska
Takže teraz je dôležité, dať si sem nejakú gramatiku... Konkrétnejšie tvorenie množného čísla, určitého a neurčitého tvaru a tiež použitie predprítomného času - perfekta a minulého času - préterita :)
Lenže najprv treba dačo ku výslovnosti. Najprv asi k prízvuku, obvykle je na prvej slabike, ale slová ako predložky(i=v), spojky(och=a), prípony(-r pre prítomný čas slovies), zámená(jag=ja), určitý a neurčitý člen(en och ett) sú bez prízvuku :) Rovnako aj slovo är, čo je prítomný čas od slovesa vara=byť. Veľmi laicky by sa dalo povedať, že slová, ktoré vo vete nenesú nejakú dôležitú informáciu, sú bez prízvuku. No niekedy je prízvuk úplne mimo ako pri slove favoritsport, kde je prízvuk vyznačený tučnou kurzívou.
No a k čítaniu niektorých hlások: G,K,SK,LG sa po samohláskach A,O,U,Å čítajú ako G,K,SK,LG a po zvyšných, čiže po E,I,Y,Ö,Ä ako J,Š,CH, LJ... Dosť ťažké neustále na to pamätať, ale je to potrebné :)
A to by tak na úvod stačilo :D

Cornelis Vreeswijk - I natt jag drömde

21. listopadu 2007 v 17:00 | :) |  Svenska
Tak a toto je druhá pesnička, čo sme spievali... Taká celkom hippie myslím, podľa toho prekladu :)
Tá melódia je úplne super :)
I natt jag drömde något som
jag aldrig drömt förut
Jag drömde det var fred på jord
och alla krig var slut.
Jag drömde om en jättesal,
där statsmän satt i rad.
Så skrev dom på en konvolut
och reste sig och sa:
Det finns inga soldater mer,
det finns inga gevär,
Och ingen känner längre till
det ordet "militär".
På gatorna gick folk omkring
och drog från krog till krog,
och alla drack varandra till
och dansade och log.
Dnes v noci se mi zdálo o něčem,
o čem se mi nikdy předtím nezdálo.
Zdálo se mi, že je na zemi mír
a že všechny války skončily.
Zdálo se mi o obrovském sále,
kde státnící sedí v řadách.
A podepisují dohodu
a vstávají a říkají:
Už nejsou žádní vojáci
nejsou pušky,
a nikdo už nezná
slovo "vojsko".
Lidé se potulují po ulicích
a chodí od hospody k hospodě
a všichni si připíjejí
a tančí a usmívají se.

Lisa Ekdahl - Vem vet

20. listopadu 2007 v 17:00 | :) |  Svenska
Tak toto je prvá pesnička, ktorú sme spievali na švédštine :) Hádam sa bude páčiť :) Je celkom zaujímavé sledovať ako sa tie slová píšu a čítajú :) Baštím to :)
Du är en saga för god för att vara sann.
Det är en saga i sig att vi funnit varann.
Vi kunde lika gärna aldrig nånsin mötts.
Eller var vårt möte redan bestämt
långt innan vi fötts.
Vem vet? Inte du. Vem vet? Inte jag.
Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag.
Jsi pohádka, příliš dobrá, aby byla pravdivá.
Je to pohádka sama o sobě, že jsme se našli.
Nemuseli jsme se vůbec nikdy setkat.
Nebo bylo naše setkání už predurčeno
dlouho pěedtím, než jsme se narodili?
Kdo ví? Ty ne. Kdo ví? Já ne.
Teď nevíme nic, dnes nevíme nic.

Ľudia vs. Zvieratá

19. listopadu 2007 v 22:00 | :) |  - Úvahy & Myšlienky -
Názov článku asi moc nepovie, no ide o moje úvahy nad smrťou... Neviem prečo, ale ráno ma to tak napadlo... Kamarátka musela dať utratiť psíka :( Do toho som si prečítala výňatok z Bratov Karamazovcov na jednej stránke:
Lidé někdy mluví o zvířecí krutosti, ale to je velká nespravedlnost a urážka zvířat. Zvíře nemůže být nikdy tak kruté jako člověk, tak umělecky kruté. Tygr jen trhá a hryže, to je vše, co svede. Nikdy ale nepřibije druhého člověka za uši, i kdyby toho byl schopen.
No a tak nejak som si to pospájala a vyšla mi úvaha nad... eutanáziou? ... dobrovoľnou smrťou? ... Neviem ako to nazvať...
Choré, staré alebo postihnuté zviera utratíme, aby sa netrápilo a ľudí, ktorí trpia a prosia o smrť, necháme žiť? Vravíme si, že ich prosby sú výplodom liekov, či zlého stavu a veríme, že bude lepšie.. A ten človek deň čo deň prežíva neuveriteľnú bolesť... Tak prečo potom nemáme rovnaký prístup aj ku naším zvieracím miláčikom?
Nechcem teraz tvrdiť, nechajme ich všetkých umrieť/žiť... Len som sa nad tým tak zamyslela... Oni nám nemôžu povedať, či chcú umrieť a tak rozhodneme za nich, no človek, ktorý nám dokáže povedať, ako sa cíti, musí trpieť... Každý prípad je jedinečný, takže je asi blbosť hovoriť takto vo všeobecnej rovine...
Môžete si povedať, že toto píše asi dosť nevyrovnaný človek, ktorý tu ešte prednedávnom obhajoval život... Nie, nezmenila som názor.. Život stojí zato a ja by som ho nedokázala niekomu vziať... No stále existujú ľudia, ktorí to dokážu...
(nenarážam tým na kamarátku, čo nechala utratiť psíka... skôr na bezohľadných ľudí.. )

Ťažký výber...

18. listopadu 2007 v 15:00 - Guns N`Roses -
Tak vybrať fotky do tejto ankety bol vážne zaberák... Z 253 súborov vybrať 8 :D To je vážne náročné :) Aj tak ich ostalo 9, ale prežijete jeden je bonusový no :P Kochajte sa teda :) Aspoň jasa určite budem :P Túto stránku asi pozriem vždy, keď sa prihlásim na blog.cz :D
1. pomenujme tú fotku "sexoš :D "
fakt ma nič iné nenapadá... žerem ho tu strašne moc - aj to odstávajúce uško :)
btw taký prívesok na krk chceeeem :D
2. kúúrňa tie ústa pootvorené...
no do kelu :D (A) :-*
3.tajomnuš oficiálnuš foto...
istý čas som ju mala ako pozadie v pc :D
4. dreďáčik :-*
baštím tie náramky na ruke, to ledabolé držanie tej cigarety, pohľad úplne mimo a celkovo celú atmosféru toho obrázku :)
5. bonusováááá :D
všímajte ten pohľad... taký nevinný... akože on za nič nemôže :D a pak, keď vám skĺznu oči nižšie, všimnite si tie cigarety v jeho rukách... strašný chlap :D ale jemu je odpustené (A)
6.peace človiečik s lennonkami :D
no nežerte to :D to som sem proste musela dať :P
7. úúúúúsmev :)
nechápem prečo sa neusmieva na viacerých fotkách...
8. z profilu...
do tohoto obrázka som sa zamilovala už ako štvorročná :D som ho našla v jednom časáku a furt ho pozerala :P stále :) potom mi zobrali časopis a ja zabudla :( ale keď som ho na začiatku mojej posadnutosti videla, tak sa spomienky hneď objavili znova :D už ako deco som mala úžasný vkus (A) :D
9. dredy, gitarka a sexi košeľa :)
Výsledok tohoto vášho hlasovania ma teda vážne zaujíma, pretože ja mám dosť problém sa rozhodnúť :)

Requiem For a Dream

17. listopadu 2007 v 22:48 ...Movies...
Ďalší skvelý film...
( ak vás to zaujalo, tak si ešte vypočujte pesničku, ktorá vystihuje atmosféru celého filmu: klik :))